โครงการ Mindwebhost ปันคืนสู่สังคม

นโยบายโครงการ Mindwebhost ปันคืนสู่สังคม

โครงการ MindWebHost แบ่งปันคืนสู่สังคม เป็นโครงการที่แบ่งเงินรายได้ ที่ mindwebhost.com ได้รับจากท่านผู้ใช้บริการ เข้าสู่โครงการ รวมกับเงินที่ mindwebhost.com จะบริจาคทบให้ทุกเดือน โดยเงินจำนวนนี้ทั้งหมด mindwebhost.com จะนำไปบริจาคให้กับมูลนิธิต่างๆโดยที่จะหมุนเวียน มูลนิธิ หรือ องค์กรต่างๆไปเรื่อยๆ ซึ่งในแต่ละรอบ เราจะแจ้งเอาไว้ในหน้านี้ว่าจะทำบุญที่ใด *ยกเว้นรายการที่เกิดจาก Reseller Domain

ยอดบริจาค

ยอดรวมตลอดโครงการ นับตั้งแต่วันที่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน เป็นจำนวน 81,360 บาท

รายละเอียดโครงการฉบับเต็ม

ชื่อโครงการ MindWebHost แบ่งปันคืนสู่สังคม

ความเป็นมา จากที่สภาพสังคมในปัจจุบัน เริ่มเสื่อมถอยลง ผู้คนสนใจแต่ตนเองกันมากขึ้น แต่ก็ยังยังมีกลุ่มคนอีกจำนวนหนึ่ง ที่มีหลายวัย ยังรอความช่วยเหลือ ไม่สามารถดูแลตนเองได้ และไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควร ดังนั้นเราจึงหันมามองตนเองว่าเราคือกลุ่มคนที่มีโอกาสที่ดีกว่ากลุ่มคนเหล่านั้น และเรามีกำลังเพียงพอที่จะช่วยเหลือเค้าเหล่านั้นได้ แม้ว่าจะไม่มากมาย จากที่ปรกติเราอาจจะไปดู หรือกินอาหารแพงๆ แต่ถ้าเราเอาเงินส่วนนั้นมาให้กับคนเหล่านี้น่าจะมีประโยชน์กว่านั้นมาก เพราะว่าจากประสบการณ์ที่ได้เคยสอบถามเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลเด็กที่มูลนิธิแห่งนึง (ข้อมูลเมื่อปี พ.ศ.2551) พบว่า เด็กๆ ได้รับเบี้ยเลี้ยงจากภาครัฐ วันละ 35 บาทต่อคนต่อวัน ซึ่ง 35 บาทนี้ จะหมายรวมถึง ข้าว 3 มื้อ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งหมด ดังนั้น ทำให้เราคิดได้ว่า หากเราไปกินอาหาร ตามร้านอาหารแพงๆ อาจจะเสียค่าใช้จ่ายถึง 500 บาทต่อคนต่อมื้อ นั่นหมายความว่า ถ้าเรานำเงินส่วนนั้นให้กับน้องๆเหล่านี้ที่ไม่มีโอกาสอย่างเรา ก็จะสามารถกินอาหารได้ถึง 42 มื้อ หรือจะมีอาหารกินได้อีก 14 วันเลยทีเดียว

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อแบ่งปันโอกาสที่มี ให้กับผู้ที่มีโอกาสน้อยกว่า ถึงแม้ว่าจำนวนจะไม่มาก แต่สำหรับผู้ที่ได้รับนั้น ย่อมมีค่ามากกว่าที่เราคิด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อสร้างโอกาส ให้กลุ่มคนด้อยโอกาส ได้รับการดูแลที่มากขึ้นและเหมาะสม เพื่อที่ว่าในอนาคตอาจจะเป็นผู้ที่ทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองได้ และเป็นการช่วยยกระดับสังคมคนไทยมากขึ้นด้วย ถึงแม้ว่าการช่วยเหลือนี้จะดูเหมือนน้อยนิด แต่ว่าก็ยังดีกว่าอยู่เฉยๆและไม่ได้ทำอะไรเลย

ผู้ดำเนินโครงการ นาย อมรเดช คีรีพัฒนานนท์ (ในนาม ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ็นเทอร์คอมเมอร์เชียล)

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ ตั้งแต่เดือน กรกฏาคม 2551 เป็นต้นไป ไม่มีกำหนดสิ้นสุด หรือจนกว่าจะมีประกาศปิดอย่างเป็นทางการ โดยจะแบ่งออกเป็นรอบๆ รอบละ 2 เดือนรอบละ 3 เดือน ตั้งแต่ ม.ค.2554 เป็นต้นไป ซึ่งแต่ละรอบก็จะนำเงินไปบริจาคในสถานที่ที่แตกต่างกันไป

ผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการ คือผู้ที่ด้อยโอกาส ที่อยู่ตามมูลนิธิ สถานสงเคราะห์ หรือที่องค์กรที่ไม่แสวงหากำไรดูแลอยู่ โดยจะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนผู้รับไปเรื่อยๆ

แหล่งเงินทุนในการดำเนินงาน มีรายได้จาก 3 ทางดังต่อไปนี้
1.mindwebhost.com จะหัก 1% จากยอดค่าใช้จ่ายใดๆก็ตามที่ได้ชำระให้กับ mindwebhost.com เพื่อนำมาเข้าโครงการ *ยกเว้นรายการที่เกิดจาก Reseller Domain
2.mindwebhost.com จะสมทบเข้าให้อีก ทุกๆเดือน เดือนละ 111 บาท222 บาท ตั้งแต่ กันยายน 2555 เป็นต้นไป ตลอดทุกๆรอบโครงการ
3.จากผู้ที่บริจาคเพิ่มเติม (หากมี)